ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Suporte ao Cliente

Para Agilizar seu Atendimento Registre seu Nome Completo, E-Mail da Revenda ou Porta do Streaming.

 Financeiro

Aqui Você Comprovará Seus Pagamentos e Solicitará a Reemissão de Boletos Caso Necessário for.

 Envio de App Android

Anexe Junto do Comprovante de Pagamento da Taxa Administrativa o seu App ou Informe sua Porta.